HELSE, SIKKERHET, MILJØ OG KVALITET

Vi har iverksatt formelle retningslinjer for helse og sikkerhet, miljøforvaltning og kvalitet. Disse
retningslinjene definerer vår systematiske tilnærming til identifisering, forvaltning og overvåkning av
farer, så vel som den kontinuerlige forpliktelsen til Weheat om å forbedre HSEQ ytelse. For å
kontinuerlig forbedre vår virksomhet, har vi satt følgende mål som grunnlag for vårt styringssystem:
• Null personskader og ulykker
• Null hendelser
• Null sykefravær blant ansatte som følge av arbeidstress
• Null søl
• Minimere forurensning og miljøpåvirkning knyttet til vår virksomhet

VÅR HELSE

Våre teammedlemmer må ha den fysiske og mentale styrke til å møte utfordringer som konfronterer
dem hver dag. Vi vet at en sunn livsstil bidrar til trivsel, og derfor har den høy prioritet på Weheat.

Vi ønsker at alle ansatte på våre kontorer skal ta vare på deres kropp og sinn. Hensiktsmessig
ergonomi, tilstrekkelig mosjon, og sunne måltider er viktige for kroppen. For oss er helse en viktig
komponent for å sikre tilfredsstillende ytelse.

VÅR SIKKERHET

Mange oppgaver i våre prosjektprosesser innebærer en viss grad av risiko, og det er alle
medarbeidernes ansvar å skape et miljø for sikker drift. Våre medarbeidere jobber sammen i en
atmosfære av samarbeid og åpenhet. Dette bidrar til å sikre god og åpen kommunikasjon, noe som
hjelper å danne grunnlag for å treffe korrekte avgjørelser og konklusjoner, som fremmer sikker og
effektiv drift. Selskapets styringssystem inneholder detaljerte prosedyrer, regler og rutiner for å sikre
at operasjonene utføres på en sikker måte.

VÅR MILJØFORVALTNING

Weheat er i ferd med å få ISO 14001 sertifisering, og vi tror at det som er bra for miljøet er også bra
for selskapet.
Vår viktigste hensikt er å redusere alle mulige utslipp til luft og sjø. For å oppnå dette fokuserer vi på
tett oppfølging av ytelsen til våre fartøy, riktig vedlikehold og implementering drivstoffsbesparende
tiltak og miljøvennlige teknikker.
I 2020 kommer Weheat til å etablere, vedlikeholde og fortsette å forbedre et kvalitetsstyringssystem,
basert på følgende krav:
• NS-EN ISO 9001 – Kvalitetsstyringssystemer
• NS-EN ISO 14001 – Miljøstyringssystemer
• Dokumenterte prinsipper for forbedring

VÅR KVALITET

Vi bygger vårt selskap for fremtiden. Vi tilbyr våre kunder ledende driftssikkerhet og økonomiske
løsninger, samt en mer miljøvennlig flåte. Den høyeste prioriteten til Weheat er å drive selskapet på
alle måter i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Weheat forplikter seg til å overholde ISO
9001:2015 krav, obligatoriske forskrifter, standarder, prosedyrer og prosesser. Vi er i ferd med å
oppnå en sertifisering for kvalitetsstandard og dette er vårt formål for 2020.
Vi fokuserer på dyktige og erfarne partnere gjennom utdanning, bygging av positive holdninger,
kontinuerlig opplæring og, skaper derved velkvalifiserte og erfarne medlemmer for vårt team. Våre
medarbeidere identifiserer seg med Weheat, og dette kan i stor grad tilskrives et godt drevet
arbeidssted.
Year 2020 Weheat shall establish, maintain, and continue to improve a quality management system based on the requirements of:
• NS-EN ISO 9001 – Quality Systems
• NS-EN ISO 14001 – Environmental Management
• Proven principles for improvement

We concentrate on skilled and experienced partners through education, building positive attitudes, continuous training, and thereby creating well qualified and experienced members of our team. Our employees identify with Weheat and this is strongly attributed to a well run work place.