HÄLSA, SÄKERHET, MILJÖ OCH KVALITET

Vi har infört formella policyer för hälsa och säkerhet, miljöledning och kvalitet. Dessa policyer
definierar vårt systematiska arbetssätt vid identifiering, hantering och övervakning av risker och
Weheats kontinuerliga strävan efter förbättrade HSEQ-prestanda. För kontinuerlig förbättring av vår
verksamhet har vi satt upp följande mål som grundval för vårt ledningssystem:
• Noll personskador och olyckor
• Noll tillbud
• Noll sjukskrivningar till följd av arbetsstress
• Noll spill
• Minimerad förorening och miljöpåverkan från verksamheten

VÅR HÄLSA

Våra teammedlemmar ska vara fysiskt och psykiskt starka för att kunna hantera de dagliga
utmaningarna. Vi vet att en hälsosam livsstil bidrar till välmående och därför är den en viktig prioritet
för Weheat.
Vi vill att alla anställda på våra kontor ska ta hand om sin kropp och själ. Korrekt ergonomi, tillräcklig
motion och hälsosam kost är viktiga för kroppen. För oss är hälsa en viktig komponent i arbetet för att
uppnå tillfredsställande prestanda.

VÅR SÄKERHET

Många arbetsmoment i våra projektprocesser inkluderar något slags risk och alla våra anställda har
ansvar för att skapa en miljö för säker verksamhet. Våra anställda arbetar tillsammans i en atmosfär
av samarbete och öppenhet. Detta bidrar till bra och öppen kommunikation som hjälper att bygga upp
en grund för att fatta rätt beslut och dra rätt slutsatser för säker och effektiv verksamhet. Företagets
ledningssystem inkluderar detaljerade procedurer, regler och rutiner för att se till att alla
arbetsmoment utförs säkert.

VÅR MILJÖLEDNING

Weheat håller på att ansöka om ISO 14001-certifiering och vi är övertygade om att det som är bra för
miljön även är bra för företaget.

Vår viktigaste vision är att minska alla eventuella utsläpp till luft och hav. För att uppnå detta fokuserar
vi på noggrann övervakning av våra fartygs prestanda, korrekt underhåll samt införande av
bränslesparande åtgärder och miljövänliga tekniker.

Under 2020 kommer Weheat att etablera, upprätthålla och fortsätta förbättra ett
kvalitetsledningssystem utifrån kraven enligt:
• NS-EN ISO 9001 – kvalitetsledningssystem
• NS-EN ISO 14001 – miljöledningssystem
• Beprövade förbättringsprinciper

VÅR KVALITET

Vi bygger upp vårt företag för framtiden. Vi tillhandahåller våra kunder ledande verksamhetssäkerhet
och ekonomiska lösningar samt en miljövänligare transportflotta. Weheats högsta prioritet är att i alla
avseenden driva företaget i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Weheat åtar sig att följa
standard ISO 9001:2015 i våra krav, obligatoriska föreskrifter, standarder, procedurer och processer.
Vi håller på att ansöka om certifiering enligt kvalitetsstandarden och detta är vårt mål för 2020.
Vi fokuserar på kompetenta och erfarna partners genom lärande, uppbyggande av positiva attityder
och kontinuerlig utbildning för att säkra oss kvalificerade och erfarna teammedlemmar. Våra anställda
identifierar sig med Weheat, till stor del tack vare en välskött arbetsplats.
Year 2020 Weheat shall establish, maintain, and continue to improve a quality management system based on the requirements of:
• NS-EN ISO 9001 – Quality Systems
• NS-EN ISO 14001 – Environmental Management
• Proven principles for improvement

We concentrate on skilled and experienced partners through education, building positive attitudes, continuous training, and thereby creating well qualified and experienced members of our team. Our employees identify with Weheat and this is strongly attributed to a well run work place.