TRÄFLIS

Stem Wood Chips (p63/p45)

Main fraction:P63
Ash Content, %≤2%
Bark Content, %≤10%
Moisture, %30-45%
Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • MDF P45

  Main fraction:P45
  Ash Content, %≤1%
  Bark Content, %≤5%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Logging residues wood chips

  Main fraction:P63
  Ash Content, %≤6%
  Bark Content, %≤20%
  Moisture, %35-55%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Pressed Wood Chips

  Main fraction:P63/P45
  Ash Content, %≤2%
  Bark Content, %≤10%
  Moisture, %30-45%
  Species:All species
 • FSC 100% or FSC controlled wood for all trades
 • Träflis är ett klimatvänligt, inhemskt och kostnadseffektivt bränsle för värme- och elproduktion. Träflis
  är särskilt lämpligt för anläggningar med höga värmekrav och tillräckligt med plats för lagring.
  ‘Skogsflis’ produceras som biprodukt av avverkning av smala träd och lågkvalitativt trä såsom kvistar
  eller trädtoppar. Flis från träbearbetning på sågverk kallas för ‘industrellt träflis’. Ytterligare en källa av
  träflis är sly med kort livslängd på jordbruksland i träda; i detta fall produceras träflis av snabbväxande
  trädarter.

  Standardisering – efterlevnad av regler
  Standardisering kan vara en pålitlig grund för affärsförhandlingar och avtal. Efterlevnad av reglerna är
  dock frivillig. Standard EN ISO 17225 fastställer kvalitetsrelaterade bränslekategorier och
  specifikationer för fast biomassabränsle i hela världen. I och med C 4005 publicerades en särskild
  serie av förordningar i Österrike om energiåtervinning från träflis och bränslekross i biomassakraftverk
  på över 500 kW. I stället för 28 underkategorier anger den bara fyra olika resursgrupper: C1 (stockar),
  C2 (hela träd), C3 (restmaterial från skogen) och C4 (bark, stubbar, rötter).

  Storlek och kvalitet
  Beroende på storlek skiljer man mellan fint, medelgrovt och grovt träflis. EN ISO 17255-serien ersatte
  beteckningarna G30, G50 och G100 med partikelstorlekar P16, P31/P45 och P63. Dessa visar att
  längden av huvudfraktionen är ≤ 16 mm, ≤ 31 mm / ≤ 45 mm respektive ≤ 63 mm. Vidare finns det
  fyra olika kvalitetsklasser: A1, A2, B1 och B2. Fint träflis är lämpligast för mindre kraftverk, stora bitar
  och en för stor andel av fin fraktion (damm) kan påverka kraftverket. Industriellt träflis motsvarar oftast
  medelstorleken P31/P45. Grovt träflis används oftast i stora kraftverk.

  Kraftvärmeverk (CHP) – träflis är lämpligt för kombinerad produktion
  Till skillnad från vatten-, vind- och solenergi är biomassadrivna CHP-kraftverk oberoende av årstid
  och väder. Olika tekniker används: t ex stirlingmotor och mikro-CHP-system för hushåll; värmeenergin
  kan direkt omvandlas till rörelse och elenergi. För medelhög eller högre prestanda produceras ånga
  genom förbränning av trä som sedan omvandlas till el med hjälp av en turbin eller motor. Vid ORC
  ersätts vatten med ett organiskt medium som möjliggör energiproduktion vid relativt låga
  temperaturer. Vid förgasning av trä omvandlas träet till en produktgas som sedan används i en
  gasmotor. Höga effektivitetsvärden på ca 30% kan uppnås; om spillvärme utnyttjas kan man till och
  med uppnå en effektivitet på upp till 80%. Träflis omfattas av höga kvalitetskrav.